Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 48223 View view 34.229.24.100 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บันทักเมื่อ 12/06/2017 ( 392)

 ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน         นายทนงศักดิ์  เพชรอาวุธ

ปีการศึกษา       2559

 

บทคัดย่อ

          การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านปากด่าน ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน  15 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการพัฒนาพบว่า

          1. เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/83.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนบ้านปากด่าน
11/7 หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี  เบอร์โทรติดต่อ  077-351227
ติดต่อผู้ดูแล admin@banpakdan.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo